1. Hotel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Po předložení těchto dokladů obdrží host klíče od pokoje.
 2. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě  neliší od potvrzené objednávky.
 3. Hotel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat  nejpozději do 18.00 hodin. Do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak. Pokoj pro hosta je připraven k ubytování od 14.00. Při pozdním příjezdu je nutné oznámit čas příjezdu alespoň telefonicky.
 4. Host užívá hotelový pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 11.00 hodin. Do této doby musí hotelový pokoj uvolnit.Nedodrží-li host tuto lhůtu, může mu hotel  účtovat pobyt za následující den. Host, který se ubytuje před 6.00 hodinou ranní uhradí cenu ubytování za celou předchozí noc.
 5. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb hotelu. Za škody, které způsobí na majetku hotelu odpovídá podle platných předpisů.
 7. V hotelových pokojích nesmí být přemísťován nábytek a ani jinak nic měněno.
 8. V hotelových pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně (holící strojky, masážní strojky, sušiče vlasů apod) a nabíječek mobilních telefonů a notebooků.
 9. Domácí zvířata mohou být ubytována v hotelu pouze za poplatek, dle platného ceníku. Host je povinen pobyt se zvířetem nahlásit na recepci. Psi se mohou po hotelu pohybovat pouze na vodítku.
 10. Host může přijímat ve svém pokoji návštěvy v době od 8.00-22.00 hodin. Návštěvy jsou povinny se nahlásit na hotelové recepci.
 11. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a dveře a klíč odevzdat v recepci. V případě ztráty klíče se účtuje poplatek 500 Kč.
 12. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech hotelu tak, aby nezavinil vznik požáru. Nekouřit v prostorách označených jako nekuřácké. Při event. vzniku požáru informuje host ihned recepci hotelu.
 13. V době od 22.00 do 6.00 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid.
 14. Hotel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl a za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Za peníze a cenné věci odpovídá hotel jen tehdy, převzal-li je do úschovny proti potvrzení.
 15. V hotelových pokojích nebo společenských prostorách není z bezpečnostních důvodů vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých.
 16. Kouření je povoleno pouze na příslušných pokojích a v prostorách k tomu určených.
 17. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při zahájení pobytu. Platba za ubytování probíhá buď v hotovosti (CZK, EURO) nebo kreditní kartou, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 18. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Neznalost řádu hosta neomlouvá.

Ubytovací řád platí od 4.3. 2013

Marcela Fujerová

Ředitelka hotelu